Tablete za komarce Domovoj Bio-Family BOX 400 kom.

AKCIJE|Letnji program|DDD Domovoj|Kolekcije » Za insekte i glodare|Kolekcije » Protiv komaraca i muva|NOVO U PONUDI

Domovoj tablete (BOX 40 blistera (400 kom.)) Bio-Family za suzbijanje komaraca za električni aparat
Domovoj tablete (BOX 40 blistera (400 kom.)) Bio-Family za suzbijanje komaraca za električni aparat
Cena:2.000,00RSD
Stara cena:2800.00RSD
DOSTAVA BESPLATNO

Konstantna zaštita 12 sati od komaraca, pri otvorenim prozorima i osvetljenim / osvijetljenim prostorijama.Domovoj tablete (BOX 40 blistera (400 kom.)) Bio-Family za suzbijanje komaraca za električni aparat

Insekticid koji se primenjuje / primjenjuje za suzbijanje komaraca, u domaćinstvu i javnim objektima.

Konstantna zaštita 12 sati od komaraca, pri otvorenim prozorima i osvetljenim / osvijetljenim prostorijama.

Uputstvo za upotrebu: proverite / provjerite da li električni napon odgovara naponu aparata od 220V.

Stavite jednu tabletu u električni aparat, a potom aparat stavite u električnu utičnicu.

Ukoliko želite da prekinete korišćenje aparata, dovoljno je da aparat izvadite iz utičnice.

Kada tableta izgubi originalnu boju potrebno je staru tabletu zameniti / zamijeniti novom.

Domovoj tablete se mogu upotrebljavati i u drugim električnim aparatima iste namene / namjene.

Ne koristiti u zatvorenom prostoru koji se ne može provetravati / provjetravati.

Za vreme / vrijeme upotrebe ne prekrivati aparat, ne dirati metalnim predmetima ili mokrim rukama.

Pre / Prije upotrebe uklonite ili prekrijte akvarijume.

Nakon upotrebe aparat isključiti i dobro oprati ruke. Koristiti biocidni proizvod bezbedno / bezbjedno.

Za dodatne informacije se obratite izvozniku.

Prva primena/primjena biocidnog proizvoda se preporučuje kad se primete / primijete komarci (vrsta Aedes aegypti). Jedna tableta daje konstantnu zaštitu od komaraca 8 sati. Koristiti proizvod prema potrebama dokle god ima komaraca. Ne tretirati domaće životinje,hranu,obuću i odeću/odjeću.

Pakovanje sadrži: 10 tablete.

Datum proizvodnje: utisnut na ambalaži.

Najbolje upotrebiti pre kraja: datum je utisnut na ambalaži.

REŠENJE MZZS RS № 532-01-94/2021-03 od 12.03.21

Aktivni sastojci: Prallethrin 1.5% CAS no./br. 23031-36-9, Agidol-1 8,55% CAS no./br. 128-37-0.

Cena 1 blistera od 10 tableta bez PDV (BOX od 40 blistera (400 tableta)) = 41,67 rsd.

Cena 1 blistera od 10 tableta sa PDV-om (BOX od 40 blistera (400 tableta)) = 50,00 rsd.

 

VP cena bez PDV (količina 240 < 1200 blistera ( 6 < 30 BOX-a)) = 35,00 rsd.

VP cena sa PDV-om (količina 240 < 1200 blistera ( 6 < 30 BOX-a)) = 42,00 rsd.

 

VP cena bez PDV (količina 1200 < 2400 blistera ( 30 < 60 BOX-a)) = 30,00 rsd.

VP cena sa PDV-om (količina 1200 < 2400 blistera ( 30 < 60 BOX-a)) = 36,00 rsd.

Za količinu > 60 BOX-a: DOGOVOR

Obaveštenje / Obavještenja o opasnosti: H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domašaja dece. P103 Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. P260 Ne udisati prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej. P264 Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. P270 Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. P308 + P311 U slučaju izlaganja ili zabrinutosti: Pozvati Centar za kontrolu trovanja/lekara/... /Pozvati lekara, ukoliko se ne osjećate dobro. Mere prve pomoći: Nakon dodira sa kožom: Isprati sredstvo sa kože vodom i sapunom. Ukoliko se pojavi iritacija koja ne prolazi, kontaktirati doktora. Ukoliko se pojave poteškoće u disanju, potražiti medicinsku pomoć. Sa ostacima biocidnog proizvoda i sa iskorišćenom ambalažom postupati u skladu sa nacionalnim propisima R. Srbije koji uređuju ovu oblast. / Sa ostacima biocidnog proizvoda ili ambalaže postupati u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast. Pre / prije upotrebe pročitati priložena uputstva. Telefon za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA 011 / 36 08 440, Ambulance / Hitna pomoć